Basic Safety Training Offshore

GWO Basic Safety Training – onshore/offshore

Version dansk/English

Varighed: 6½ dage

Moduler i uddannelsen:

Working at Heights, 2 dages højderedning i en kombination af praktik og teori. Der trænes i brug af personligt sikkerhedsudstyr, evakueringsøvelser og redningsudstyr. Der trænes i op til 20 meters højde i såvel master, på stiger og tårn.

First Aid, 2 dages førstehjælp, med fokus på uheld og førstehjælp i forbindelse med arbejdet i vindmølleindustrien. Der indgår såvel teori som praktiske øvelser i et realistisk miljø, f.eks. indvendigt i tårne og nacelle. Der udstedes separat førstehjælpsbevis.

Fire Awareness, ½ dags grundlæggende brandslukning med slukning af brande i forskellige situationer med almindeligt forekommende slukningsmidler. Der trænes evakuering fra nacelle ved brand. Undervisningen er bygget op med en teoretisk gennemgang efterfulgt af praktiske øvelser.

Manual Handling, ½ dags træning i ergonomi med fokus på de til tider vanskeligt tilgængelige arbejdssteder og snævre rum i vindmølleindustrien. Der indgår både teori og praktiske øvelser.

Sea Survival, 1½ dags træning i sikkerhed til søs. Også her veksles der mellem teori og praktik. Undervisningen gennemgår forskelligt sikkerhedsudstyr og brugen heraf under af- og påstigning på både, evakuering til vands, mand over bord øvelser m.v.

Adgangskrav:

Gyldig lægeerklæring. Der er endvidere en øvre vægtgrænse på Working at Heights, så deltagerens vægt incl. udstyr ikke må overstige 136 kg.

Kursusbevis og gyldighed.

Efter gennemført kursus udstedes et kursusbevis med en gyldighed på 2 år. Underviseren vurderer løbende kursistens indsats og resultater og udsteder på baggrund af en tilfredsstillende indsats et kursusbevis. Bemærk: Sea Survival har en gyldighed på 4 år.

Tilmelding.

Priser, indkvartering og tilmelding via www.rescuecenter.dk eller på tlf.: 7913 4555.

Bemærk.

Hvis en eller flere af deltagerne taler andet sprog end dansk, så gennemføres kurset på engelsk.

 

GWO Basic Safety Training – onshore/offshore

Duration: 6½ days

Training modules:

Working at Heights, 2 days rescue training as a combination of practice and theory with training in the use of personal protective equipment, evacuation and rescue. We also train in up to 20 meters in mast, ladder and tower.

First Aid, 2-days training focusing on accidents and first aid in the wind turbine industry. It includes both theory and practical exercises in a realistic environment, for example inside tower and nacelle.  

Fire Awareness, ½ day basic fire training with extinguishing fires in different situations with common extinguishing devices. There is trained evacuation from the nacelle. Training is a mix of theoretical lessons followed by practical exercises.

Manual Handling, ½ day training in ergonomics where participants are focused at the sometimes difficult situations at work or confined spaces in the wind turbine industry. It includes both theory and practical exercises.

Sea Survival, 1 ½ day training in maritime safety. The training is a mix between theory and practice. The subjects are various safety equipment and its use in different situations at sea. Entering a boat, evacuation at sea, man overboard drills in order to make safety on the transfer from land to offshore installation by boat as safe as possible.

Prerequisites:

Valid medical certificate. There is also an upper weight limit at the course “Working at Heights.” Participant's weight incl. equipment must not exceed 136 kg.

Course certificate and validity.

Rescue Center Denmark issues a certificate according to the GWO standard validated for 2 years.

Registration.

Prices, accommodation and registration at www.rescuecenter.dk or telephone: ++45 7913 4555

Note.
If one or more of the participants speak another language than Danish, so we carry out the course in English.

 

RESCUElogoGWOlogo

Hold information

Valgte hold
Maksimum antal deltagere 12
Status Kontakt skolen