Ambulancebehandler

Ambulancebehandler

Uddannelsen til Ambulancebehandler

Som ambulancebehandler arbejder du hos en af landets udbydere af ambulancekørsel.

Formålet med uddannelsen: At du opnår kompetencer indenfor følgende områder:

  1. Ambulancetjeneste som ambulancebehandler. Som ambulancebehandler rykker du ud når der sker ulykker og når der opstår sygdom, som borgeren ikke selv kan håndtere. Du skal kunne samarbejde med mange forskellige typer mennesker, og kommer til at møde mennesker i alle livssituationer. Det er derfor en fordel at du er stærk – både fysisk og psykisk.
  2. Professionel helheds- og patientorienteret indsats i det sammenhængende sundhedsvæsen. Som ambulancebehandler er du en del af det præhospitale beredskab, hvor du samarbejder med politi, brandvæsen og hjemmesygeplejen – og du er også en del af det sammenhængende sundhedsvæsen, der møder patienten fra opkaldet til 1-1-2 over indlæggelse på hospitalet til udskrivning til eget hjem.
  3. Liggende og siddende patientbefordring. Som ambulancebehandler har du kompetence til at arbejde med ikke-behandlingskrævende patientbefordring hos en af de operatører, der udbyder denne tjeneste.

Når du er færdiguddannet som ambulancebehandler kan du søge autorisation hos Styrelsen for Patientsikkerhed, ligesom de andre sundhedsfaglige faggrupper.

 

Uddannelsens struktur:
Uddannelsen består af 20 ugers grundforløb, efterfulgt af 3 år og 7 måneders hovedforløb, hvor du er ansat hos, og har en uddannelsesaftale med, en ambulanceudbyder.

Du kan orientere dig om firmaernes specifikke ansættelseskrav på deres hjemmesider. Du kan gennemføre grundforløbet uden at have en uddannelsesaftale med en ambulanceudbyder, som f.eks. Ambulance Syd, Falck eller Responce, men det er en forudsætning for at komme på hovedforløbet, at du selv skaffer dig en uddannelsesaftale.

Før du søger optagelse på ambulancebehandleruddannelsen er det en god idé at du orienterer dig om de specifikke ansættelseskrav, der er hos ambulanceudbyderne. Det kan f.eks. være at du skal være i god fysisk form, have en ren straffeattest og have haft kørekort i mindst et år.

Uddannelsens hovedforløb veksler mellem praktik hos din arbejdsgiver og skoleophold på Rybners Tekniske Skole.

Indhold i undervisningen:
Målene for uddannelsen er styrende for indholdet, og du vil derfor undervisning i mange forskellige emner og fag, som du kan se eksempler på nedenfor.

Dertil vil komme en række forskellige projekter, studiebesøg og events, som du skal deltage i.

Målene for uddannelsen er beskrevet i Bekendtgørelsen om uddannelsen til Ambulancebehandler

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/663

På skolen får du undervisning i sundhedsfag som anatomi, fysiologi, sundheds- og sygdomslære, farmakologi og traumatologi. Indenfor det beredskabsfaglige ligger køreteknik og udrykningskørsel, skadestedslære og materielkendskab.

Du skal også have fag som psykologi, kommunikation, videnskabsteori og samfundslære. Dertil kommer at du på hovedforløbet får kørekort kategori C og taxikvalifikationsbevis.

I praktikperioderne skal du være hos den ambulanceudbyder, du er ansat hos, og arbejde med specifikke mål for praktikperioden. Du skal desuden i 4 praktikperioder på forskellige hospitalsafdelinger. Dette arrangerer din arbejdsgiver for dig.

Videreuddannelsesmuligheder:
Efter 3 år er der mulighed for at uddanne sig til paramediciner. Du har også mulighed for at videreuddanne dig til professionsbachelor i beredskab - forebyggelse, katastrofe- og risikomanagement.

Fakta:
Varighed: 3 år og 7 måneder + grundforløb.

Antal skoleuger: Grundforløb 2: 20 uger. Hovedforløb; 49 uger fordelt på 8 skoleperioder.

Adgangskrav: 9./10. klasse eller tilsvarende + karakteren 02 i dansk og matematik. Vi anbefaler ikke at du søger direkte fra 9. /10. klasse på grund af de særlige ansættelseskrav hos ambulanceudbyderne.

Økonomi: SU i grundforløbet og elevløn i hovedforløbet.

Opstart: Vi starter grundforløb til ambulancebehandleruddannelsen flere gange om året. For elever uden uddannelsesaftale starter grundforløb hvert år i januar og august.

Skolehjem: Du har ret til at bo på skolehjem, hvis du har mere end 5 kvarters transporttid mellem hjem og skole, med offentlige transportmidler.

Elevplads: Du skal selv finde en elevplads som ambulancebehandlerelev. Ambulanceoperatørerne slår elevpladser op på deres hjemmeside i løbet af året, så hold godt øje, hvis du ønsker at søge.

Der er ikke uddannelsesgaranti på denne uddannelse.

Hvis du vil vide mere kan du finde informationer i uddannelsesbekendtgørelsen:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200963

Eller på denne side:

www.ambulancebehandler.nu

Vi anbefaler at du altid tager kontakt til en studievejleder før du søger optagelse på Ambulancebehandleruddannelsen.